+99870 716-68-05

Tillar:       O'zb       Eng       Рус    

EMAIL POCHTA

FIZIKA VA ASTRONOMIYA O'QITISH METODIKASI KAFEDRASI

Kafedra mudiri: Suyarov Kusharbay Tashbayevich
Suyarov Kusharbay Tashbayevich

Kafedra mudiri:
Suyarov Kusharbay Tashbayevich


Asosiy ma'lumotlar:

KAFEDRA TARIXI

Institut rektorining 2021 yil 30 avgustdagi buyrug‘iga asosan “Fizika” kafedrasi ikkiga ajralib, ulardan biri “Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi” deb ataldi.

“Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi” kafedrasida 14,5 shtatda professor-o‘qituvchilar faoliyat ko‘rsatmoqdalar. Jumladan 3 ta v.b. dotsent, 3 ta katta o‘qituvchi va 3 ta o‘qituvchi shtati mavjud. Kafedraga Suyarov Kusharbay Tashbayevich rahbarlik qilmoqda.Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

1

Fizika

Fani o’qitishda uning mаqsаdi, mаzmuni, mеtоd vа vоsitаlаri hаmdа оlinаdigаn nаtijаlаrni zаmоn tаlаblаri аsоsidа tаkоmillаshtirib bоrish zаruriyatini аsоslаsh.2

Fizika o’qitish metodikasi


Ushbu fanlarda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash asosida fizikaka fanini o‘qitish samaradorligini oshirish, oliy ta’lim muassasalarida fizika fanini o‘qitishni davr talablari darajasida amalga oshirish imkonini beradigan ob’ektiv shart - sharoitlarning yaratilishi haqida so‘z yuritiladi.


3

Astronomiya o’qitish metodikasi


Astronomiya o‘qitish metodikasi cheksiz koinotning tuzilishi xaqidagi umumiy masalalari, xususiy masalalari, amaliy mashg‘ulot masalalari, astronomiyani o‘qitish jarayonida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish, shuningdek, kompyuter texnologiyalaridan foydalanish, muammoli o‘qitish kabi vazifalarni bajaradi.


4

Fizikadan masalalar echish metodikasi.


Fizikaning barcha bo‘limlariga tegishli masalalarni yechishda qo‘llaniladigan umumiy bo‘lgan usullar bilan birga har bir bo‘limga, qolaversa mavzuga tegishli masalalarni yechishda qo‘llaniladigan alohida usullar mavjuddir, ya’ni fizikaning har bir bo‘limiga tegishli masalalarni yechish algoritmi mavjud.


5

Fizik jarayonlarning kompyuter animatsiyalarini yaratish

Kompyuterli modellashtirish (matematik modellash va xisob tajribasi) fani o‘rganilayotgan xodisaning asosiy xossalarini xisobga olib, avval xodisaning sifat ko‘rsatkichlari ni beruvchi modelni, so‘ngra miqdorni belgilovchi modelni qurishni o‘rganadi.


6

Fizika va astronomiya o’qitishni loyxalashtirish


Fizika va astronomiyani o‘qituvchisining ilmiy-mеtodik, o‘quv-mеtodik ishlarini rejalashtirish bilan talabalarni tanishtirish, pеdagogik faoliyatni loyihalashtirish, modеllashtirish va talim jarayonida zamonaviy yondashuvlarni o‘rgantish, tahliliy, tanqidiy, ijodiy va mustaqil fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali bo‘lajak fizika va astronomiya o‘qituvchisini innovatsion pеdagogik faoliyatni loyihalashtirishga tayyorlashdir.


7

Fizika va astronomiya tarixi


Fizika va astronomiya tarixi minglab yillik tarixga ega bo‘lgan tabiiy fanlardan biri hisoblanisini, fizika va astronomiyaga oid qonunlarning yaratilish tarixlari, ularning hozirgi zamon texnika va texnologiyasidagi tutgan o‘rni, fizik va astronomik asboblar va qurilmalarning yaratilish tarixi, fizika fanining jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni, kelajakda qator fanlarning rivojlanishida muhim bosqich bo‘lib xizmat qilishini
 1. Drori, G. S., Meyer, J. W., Ramirez, F. O. & E. Schofer. (2003).Science in the Modern World Polity : Institutionalization and Globalization.Stanford: Stanford University. p. 103.


Escaler, Margarita, Paul Teng & Mely Caballero-Anthony. 2010.Ensuring Urban Food Security in ASEAN:

Summary of the Findings of the FoodSecurity Expert Group Meeting held in Singapore 4–5 August, 2010. FoodSecurity, 2(4): 407–408.


Benjamin Crowell. Newtonian Physics.// Light and Matter: /Fullerton, California-2012.


Benjamin Crowell Revolution in PhysicsThe Modern Light andMatter Fullerton, California-2012.


Jon Dirk Waleska. Introduction to Modern physics; - LectureNotes Ferris State University unpublished supplement to the textDepartment of Physical Science ( 2011)


Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии ипедагогическое мастерство. Т.: ТГПУ им. Низами, 2003 .БершадскийМ.Е., В каких значениях используется понятие «технология» впедагогической литературе? // Школьные технологии. 2002. No 1.С.3 -18.


Голиш Л.В. Технологии обучения на лекциях исеминарах/Учебное пособие// Под общей редакцией академикаС.С.Гулямова. - Т.:ТГЭУ, 2005.


Голиш Л.В., Что нужно знать обучающему о современнухтехнологиях обучения? // Экспериментальное учебно-методическое пособие.Ташкент: ИРССПО, 2002.


Джораев М. Физика ва астрономия ўқитиш методикаси – Т.:«Фан»2013.


Джораев М., Б.Сатторова. Физика ва астрономия ўқитишназарияси ва методикаси.-Т.-ТДПУ, 2014.


Епишева О.Б. Основные параметры технологии обучения //Школьные технологии, 2004. No 4.


Кушнир А.М. Методический плюрализм // Школьныетехнологии, 2004. No 4. С.3-11.


Мирзахмедов Б.М. ва бошқ. Физика ва астрономия ўқитишметодикаси.-Т.2010


Маҳмудова Х.М. ва бошқ. Физика ва астрономия (соҳаларгайуналтириб ўқитиш).-Т; 2012


Муслимов Н.А., Қўйсинов О.А. Касб таълими ўқитувчиларинитайёрлашда мустақил таълимни ташкил этиш. – Т.: 2006

 

  


Ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlarni tayyorlash faoliyati kafedra qoshidagi bakalavr va magistr ta’lim yo‘nalishida tahsil olayotgan iqtidorli talabalar tanlab olingan va ular bilan turli laboratoriya ishlari amalga oshirilmoqda.

“Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi” kafedrasida laboratoriya mashgulotlari olib borilish jarayonini Rektorimiz kuzatmoqdalar .


Talabalar dars jarayonida


Kafedraga qarashli 107 va 201 – xonalarda laboratori mashg‘ulot olib boradilar. Laboratoriya xonalarida fizikaning barcha bo’limlariga oid laboratoriya ishlarini bajarish mumkin.


ILMIY ISHLAR


Kafedradamiz talabalari ustozlar bilan quyidagi mavzularda ilmiy – tadqiqot ishlari olib bormoqdalar:

 


Т/р

Talabaning

F.I.Sh

Taʼlim yoʼnalishi

va kursi

BMI mavzulari (oʼzbek tilidaBMI mavzulari (ingliz tilida)

Ilmiy rahbari F.I.Sh., ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni


Fizika va asronomiya o’qitish metodikasi

1

Anorboyeva Nihola

Elbek qizi

Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi

4-kurs

Butun olam tortishish qonuni mavzusini o'qitishda innovatsion texnologilardan foydalanish

The use of innovative technologies in teaching the low of universal gravitation


Suyarov Kusharbay Tashbayevich

Fizika o‘qitish metodikasi kafedrasi

dotsent v.b.

(PhD)

2

Sattorova Malika

Anvar qizi

Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi

4-kurs

Tabiatda kuch va bosim mavzularini o’qitishda o’quvchilarda fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish

The developing students’ science competencies in teaching power and pressure in nature


Karimbaev Eldor Xalmuradovich Fizika o‘qitish metodikasi kafedrasi

katta o‘qituvchi

(PhD)

3

Sodiqova Sarvigul

Odiljon qizi

Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi

4-kurs

Issiqlik hodisalarini o’qitishda o’quvchilarda fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish

The developing students’ science competencies in teaching thermal phenomena


Begmatova Dilfuza Аbdullajonovna

Fizika o‘qitish metodikasi kafedrasi

dotsent

(p.f.n.)

4

Abduqulova Madinabonu

Xasan qizi

Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi

4-kurs

Tabiiy fanlarni o’qitishda muammoli ta’lim metodidan foydalanish usullari

Ways of using the problem-based learning in teaching

natural sciences

Suyarov Kusharbay Tashbayevich

Fizika o‘qitish metodikasi kafedrasi

dotsent v.b.

(PhD)

5

Masavurov Madrahim

Mazakir o‘g‘li

Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi

4-kurs

Impuls va impulsning saqlanish qonuni mavzusini o’qitishda axborot kommunikatsion texnologiyalari va zamonaviy kompyuter dasturlaridan foydalanish

Use of information and communication technologies and modern computer programs in teaching the subject of the law of momentum and momentum conservation


Do‘smurodov Mansur Baysaotovich

Fizika o‘qitish metodikasi kafedrasi

Katta o‘qituvchi

(PhD)

6

Tojiboyeva Rushanoy

Eminjon qizi

Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi

4-kurs

O’quvchilarni “Energiya-bu hayotiy zaruriyat” mavzusidagi loyiha ishiga yo’naltirish metodikasi

Methodology for directing students to the project “Energy is a vital necessity”


Suyarov Kusharbay Tashbayevich

Fizika o‘qitish metodikasi kafedrasi

dotsent v.b.

(PhD)

7

Parpiyeva Sarvinoz

Ikrom qizi

Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi

4-kurs

Elektr toki mavzusini и STEM yondashuv asosida o’qitish

Teaching electricity based on the STEM approach

Suyarov Kusharbay Tashbayevich

Fizika o‘qitish metodikasi kafedrasi

dotsent v.b.

(PhD)

8

Xakimova Gulnoza

Alijon qizi

Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi

4-kurs

“Mexanik energiyaning saqlanish va aylanish qonuni” mavzusini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish

The use of innovative technologies in teaching the law of conservation and circulation of mechanical energy

Boboxo‘jaev Qudrat Umarovich

Fizika o‘qitish metodikasi kafedrasi

dotsent v.b.

(PhD)

9

Salyamov Yura

Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi

4-kurs

Ekvipotensial sirtlarni tajriba usulida o’rganish

Experimental study of equipotential surfaces


Аbduxalikova Naila Ranileva

Fizika o‘qitish metodikasi kafedrasi

dotsent v.b.

(f.-m.f.n.)

10

Abdumo’minova Nafisa

Toxirjon qizi

Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi

4-kurs

Neytron yulduzlari kuzatuv ma’lumotlari buyicha klassifikatsiya kilish

The classification of neutron stars based on observational data


Rayimbaev Javlanbek Rajapbaevich

Fizika o‘qitish metodikasi kafedrasi

dotsent

(f.-m.f.n.)

11

Ibodullayev Fazliddin

Faxriddin o‘g‘li

Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi

4-kurs

Magnit suyuqliklarni tadqiq qilishning nazariy asoslari

Theoretical foundations of the study of magnetic fluids

Rustamov Umid Raxmatovich

Fizika o‘qitish metodikasi kafedrasi

dotsent v.b.

(f.-m.f.n.)ILMIY SALOXIYAT


Kafedraning ilmiy salohiyati bugungi kunda 33,3% ni tashkil etadi. Asosiy shtatda 9 nafar professor-o‘qituvchilar, ulardan 4 nafari v.b. dotsent, 1 nafari katta o‘qituvchi, shuningdek, 4 ta o‘qituvchi shtatida faoliyat ko‘rsatmoqda.PEDAGOGIK TA’LIM INNOVATSION KLASTERI VA XAMKORLIK ALOQALARI


“Fizika sohasidagi taʼlim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora- tadbirlari toʼgʼrisida”gi Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 martdagi PQ-5032 son qarori, Oʼzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 14 apreldagi “Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida”gi 213-son qarori hamda Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutida 2021-2022 oʼquv yilida “Kafedralarda pedagogik taʼlim klasteri boʼyicha olib borilayotgan ishlar samaradorligini oshirish toʼgʼrisida”gi 2021 yil 21 sentyabrda yigʼilishida belgilangan vazifalar bandlari asosida

“Fizika va astronomiya oʼqitish metodikasi” kafedralari 2021-2022 oʼquv yilida amalga oshiriladigan ishlari:

1. Oʼzbekiston Respublikasi xalq taʼlimi vazirligi huzuridagi Respublika taʼlim markazi “Аniq va tabiiy fanlar” boʼlimi va Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti “Fizika va astronomiya oʼqitish metodikasi” kafedrasi professor-oʼqituvchilari hamkorlikda umumtaʼlim maktablari oʼquvchilari uchun “Tabiiy fanlar” va “Fizika” fanlari boʼyicha darsliklar yozish va oʼqituvchilar uchun metodik qoʼllanmalar yaratish.

2. “Oʼzbekiston fiziklar kengashi” ning Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutining fizika kafedrasida “Chirchiq fiziklari” deb nomlangan yacheykasi tashkil etiladi. Kafedra professor-oʼqituvchilari “Oʼzbekiston fiziklar kengashi”ga fizika taʼlimining rivoji uchun amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqadi.

3. Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 martdagi PQ-5032 son qarori 2- bandida 2021-2023 yillarda fizika fani chuqurlashtirib oʼqitiladigan sinflarni tashkil etish va ularga oliy taʼlim muassasalari biriktirilgan ( 3-ilova). Ilovada Chirchiq davlat pedagogika instituti fizika kafedrasiga Toshkent viloyatidagi 5 ta umumtaʼlim maktablari biriktirilgan. BULАR:

1. Oqqurgʼon tumanidagi 11-son ixtisoslashgan davlat umumtaʼlim maktabi.

2. Bekobod shahri 17-son umumtaʼlim maktabi.

3. Oʼrtachirchiq tumani 54-son umumtaʼlim maktabi.

4. Yuqorichirchiq tumani 54-son umumtaʼlim maktabi.

5. Quyichirchiq tumani 31-son umumtaʼlim maktabi.

Oʼzbekiston Respublikasi Prezident taʼlim muassasalari agentligi bilan hamkorlikda kafedra professor-oʼqituvchilari Fizika fanidan ixtisoslashtirilgan maktablar uchun oʼquv dasturini yaratishda faol ishtirok etmoqda.

Shu oʼrinda taklif. Yuqorida koʼrsatilgan maktablarning umumiy holatini oʼrganib chiqish qoʼshimcha chora –tadbirlarni ishlab chiqish lozim. Metodik taʼminotni yaratish, komadirovka va yoʼl xarajatlar moliyalashtirish va boshq.

4. Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 martdagi PQ-5032 son qarori 4 punkt (Xalq taʼlimi vazirligi) g) bandida “STEM” fizika klublarni tashkil etish vazifasi qoʼyilgan.

Kafedra professor-oʼqituvchilari 2022 yil 30 yanvarga qadar “STEM” fizika klublarini dasturini ishlab chiqadi hamda kafedrada “STEM” laboratoriyasini tashkil qiladi. 2022 yil oʼquv yilining boshidan “STEM” boʼyicha talabalarga toʼgarak tashkil etiladi. Shuningdek, kafedra oʼqituvchilari tomonidan umumtaʼlim maktablarida STEАM yondashuv asosida oʼquv-loyiha ishlarni tashkil etish metodikasi boʼyicha ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshiriladi.

Taklif.

1). “STEM” laboratoriyasini tashkil qilishga oid xarajatlarni moliyalashtirish.

2). “STEM” laboratoriyasi boʼyicha olib boriladigan toʼgarak raxbariga oylik moashining 25% ustama hakini toʼlash (PQ-5032 son qarorining 8 punkt b) bandida koʼrsatilgan).

5. Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 19 martdagi PQ-5032 son qarori 11 punktida oliy taʼlim tizimida fizika fanlarini sohalarga moslashtirilgan holda oʼqitishni yoʼlga qoʼyish masalalari belgilangan. Kafedra kimyo, biologiya, matematika, informatika, texnologik taʼlim yoʼnalishlari fizika taʼlimi sohalarga moslashtirilgan holda oʼqitishni yoʼlga qoʼyish boʼyicha fan dasturlari ishlab chiqadi va 2022-2023 oʼquv yilida tajriba sinovdan oʼtkaziladi.

Shuningdek, kafedra professor-oʼqituvchilari “Fizika va astronomiya” yoʼnalishida taʼlim olayotgan talabalar uchun “Fizika eksperimental laboratoriya” si tashkil etiladi. Mazkur laboratoriyada talabalar tomonidan ijodiy ishlari bajariladi. “Ustoz-shogird tizimi” yoʼnalishida talabalarning fizika sohasida olib boryotgan tadqiqot ishlarining natijalari “Yosh fiziklar portali” ga joylashtiradi hamda respublikamizdagi ilmiy jurnallarida nashr qilinadi.

6. Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti “Fizika va astronomiya oʼqitish metodikasi” kafedrasi professor-oʼqituvchilari va Toshkent viloyati xalq taʼlimi xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish xududiy markazi bilan hamkorlikda viloyat pedagoglarga metodik yordam koʼrsatish ishlari Online va Ofline usullarda olib boriladi. Kafedra professor-oʼqituvchilari “ Umumtaʼlim maktab oʼquvchilarini xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashda sinergetik yondoshuv” mavzusida ilmiy tadqiqot ishini olib boradi.

7. 2021 yil noyabrь oyida Forgʼona viloyatida boʼlib oʼtadigan, yaʼni buyuk mutaffakkur Аhmad al-Fargʼoniy nomidagi fizika fanidan xalqaro olimpiadasining yuqori saviyasida tashkil etishda ishtirok etish(metodik tavsiyalar berish va unga qatnashish). (PQ-5032 son qarorining 7 punkt koʼrsatilgan).

8. Kafedra pedagogik taʼlim innovatsion klasteri boʼyicha “Talabalarni mutaxasislik kasbiga tayyorlashda metodik qoʼllab quvatlash tizimi” mavzusidagi dissertatsiya tadqiqot ishi bajariladi.

9. Kafedra professor-oʼqituvchilari 2021-2022 oʼquv yilida taʼlim sohasidagi Xalqaro va respublika grantlarini hamkorlikda bajarishda ishtirok qiladi.

10. Kafedraning ilmiy saloxiyatini koʼtarish. 2021-2022 oʼquv yilida 1ta falsafa boʼyicha fan doktori (PhD) dissertatsiyasi himoyasi rejalashtirilgan.


O‘QUV-USLUBIY ISHLAR


Umumiy o‘rta ta’lim maktab darsliklari, fizika fanini o‘qitish konsepsiyasi hamda umumiy o‘rta ta’lim milliy o‘quv dasturining (fizika va astranomiya) yaratilishida hammualliflik qilgan ustoz Suyarov Kusharbay Tashbayevichning kitoblariKAFEDRA XODIMLARI BO‘YICHA MA’LUMOT

Suyarov Kusharbay Tashbayevich

 

 


Xalikova Naila

Samarqand  Davlat Universitetini 1984 yilda tamomlagan. 

Ilmiy darajasi, unvoni:

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa fanlari doktori(PhD)

 

Toshkent Politexnika Institutini 1978 yilda tamomlagan.

Ilmiy darajasi, unvoni

Texnika fanlari nomzodi, dotsent

Kafedra mudiri

 

Kafedra dotsenti

Fan mashg‘ulotlari:

Fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi.

 

Fan mashg‘ulotlari:

Kompyuterli modellashtirish; Ta’limda axborot texnologiyalari

Ishxona manzili:

111706, O‘zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, Amir Temur ko‘chasi, 104 - uy

 

Ishxona manzili:

111706, O‘zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, Amir Temur ko‘chasi, 104 - uy

Bino / ofis: Birinchi bino, 1-qavat, 108-xona

 

Bino / ofis: Birinchi bino, 1-qavat, 106-xona

Tel.: +99899-788-65-53


Tel.: +99890-1894013

Email:

 

Email: algoritm20@mail,ru

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi:

 

Tadqiqot soxasidagi qizishi: 
Rustamov Umid RaxmatovichXudoyberdiyeva Dilafruz Boyqulovna


Toshkent Davlat Uniersitetini 1999 yilda tamomlagan

Ilmiy darajasi, unvoni

Fizika-matematika fanlar nomzodi, dotsent


Toshkent Davlat Pedagogika Universitetini 2004 yilda tamomlagan

Ilmiy darajasi, unvoni

Kata o’qituvchi

Kafedra dotsenti


Kafedra kata o’qituvchisi

Fan mashg‘ulotlari:

Fiziikava astronomiya o‘qitish metodikasi; Fizika va astronomiya ta’limida loyxalashtirish


Fan mashg‘ulotlari:

Fizika va astronomiya o’qitish metodikasi:

Fizpraktikum

Ishxona manzili:

111706, O‘zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, Amir Temur ko‘chasi, 104 - uy


Ishxona manzili:

111706, O‘zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, Amir Temur ko‘chasi, 104 - uy

Bino / ofis: Birinchi bino, 1-qavat, 106-xona


Bino / ofis: Birinchi bino, 1-qavat, 106-xona

Tel.: +99893-3857955


Tel.: +99893 - 5832363

Email: rustamov2110@mail.ru


Email:

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi:

1. Optika, magnitooptika.

 


Tadqiqot soxasidagi qiziqishi:

Ta’lim jarayonida fizik qobiliyat muammolar.i

Minora ko‘rinishidagi jismlarning tebranish va turg‘unlik masalalari.
Isroilov Adiz AlijonovichIsroilov Adiz Alijonovich


   

 


Toshkent Davlat Uniersitetini 2018 yilda tamomlagan

(PhD)Yo‘qToshkent axborot texnologiyalari Universitetini 2015 yilda tamomlagan

Ilmiy darajasi, unvoni

Yo‘q 

Kafedra o‘qituvchisi


Kafedra o‘qituvchisi

Fan mashg‘ulotlari:

Fizika va astronomiya o’qitish metodikasi.


Fan mashg‘ulotlari:

Fizika fanini o’qitishda kompyuter animatsiyalarni yaratish.

Ishxona manzili:

111706, O‘zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, Amir Temur ko‘chasi, 104 - uy


Ishxona manzili:

111706, O‘zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, Amir Temur ko‘chasi, 104 - uy

Bino / ofis: 1- o‘quv binosi,107 – xona


Bino / ofis: Birinchi bino, 1-qavat, 106-xona

Tel.: +99890-999-92-78


Tel.: +99891-788-55-44

Email:Isroilov.Adiz@gmail.com


Email:

Tadqiqot soxasidagi qiziqishi:

 


Tadqiqot soxasidagi qiziqishi:

1. Diskret kuzatishlar asosida ta’lim muhiti modellarini parametrik moslashtirish algoritmlari

2. Uzluksiz ta’lim muhitida klaster tizimlarining ishonchliligini ta’minlash muammolari


Malikov Komiljon Xomidovich

 


Toshkent Davlat Universitetini 2020 yilda tamomlagan

 

Ilmiy darajasi, unvoni

Yo‘q


Kafedra o‘qituvchisi


Fan mashg‘ulotlari:

Astronomiya o’qitish metodikasi.


Ishxona manzili:

111706, O‘zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, Amir Temur ko‘chasi, 104 - uy


Bino / ofis: 1- o‘quv binosi,106 – xona


Tel.: +99893-621-01-26


Email:


Tadqiqot soxasidagi qiziqishi:

 
ALOQA

Manzil: Toshkent viloyati, Chirchiq shahar, Amir Temur ko‘chasi, 104 - uy

Bino/ofis: Birinchi bino, 1-qavat, 106-xona